Predávajúcim a prevádzkovateľom obchodu je:

byheart, s.r.o., Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad, www.byheart.sk, IČO: 50 814 826, Zapísaný v ORSR Prešov, vložka č.: 34773/P, Zodpovedná osoba : Mgr. Petra Šavelová, tel. +421 908 995 747, email: byheart@byheart.sk

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Pre objednanie tovaru cez náš facebookový profil, prosím zašlite objednávku priamo cez messenger alebo mailom na byheart@byheart.sk.

Po záväznom potvrdení objednávky dostanete spätné potvrdenie o prijatí objednávky na emailovú adresu, ktorú ste uviedli alebo cez messenger.Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v obchode sú uvádzané vrátane DPH. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.


STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť bez udania dôvodu najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese byheart@byheart.sk, na základe ktorého Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky, alebo telefonicky na tel. +421 908 995 747. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno a názov objednaného tovaru.V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, a taktiež ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.), tovar sa už nevyrába, nedodáva, atď. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet .


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všetky vami zaslané objednávky sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všeobecnými ustanoveniami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a tiež ustanoveniami súvisiacimi s ochranou osobných údajov. Objednávky na jednotlivé druhy tovaru sa realizujú formou nákupu cez facebookový profil byheart (minimálna hodnota nákupu nie je stanovená ), ku každej objednávke účtujeme náklady na doručenie. Do objednávky uvádzajte presné a pravdivé údaje.Predajca si vyhradzuje právo kontaktovať zákazníka v prípade nutnosti overenia alebo upresnenia údajov v objednávke.Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene ceny tovaru, platí cena v pôvodnej objednávke.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou byheart, s. r. o., so sídlom Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad, IČO: 50 814 826, zapísaný na Okresnom súde Prešov, vložka číslo: 34773/P (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom www.byheart.sk a facebookového profilu byheart (ďalej len “systém”). VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom www.byheart.sk alebo fcb byheart medzi predávajúcim a kupujúcim. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

Kupujúcim sa rozumie zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou byheart, s.r.o. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.V našom shope môžete nakupovať aj bez registrácie. Objednávka je príkazom pre predávajúceho (nás) na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho (Vás). Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.byheart.sk a fcb stránky byheart sú záväzné.


2. MOŽNOSŤ PLATBY

Za objednaný tovar môžete zaplatiť viacerými spôsobmi:a.) PREVODOM, HOTOVOSTNÝM VKLADOM na bankový účet SR – Eur účet – Tatra banka číslo účtu: SK7211000000002946046930 alebo platobnou kartou


3. DODACIE PODMIENKY

Miesto t.j. adresa a spôsob dodania tovaru je v súlade s údajmi, ktoré kupujúci záväzne uviedol vo svojej objednávke.Tovar doručujeme Slovenskou poštou.Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 2-3 dní, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky, kedy sa objednávka aj záväzne potvrdzuje.Tovar sa predávajúci zaväzuje zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.4. NEPREVZATIE ZÁSIELKYKaždá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.)

Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v danej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie obchodných podmienok, pretože zákazník je vždy informovaný elektronickou formou o vyexpedovaní balíka. V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 12 €. V tejto sume sú zahrnuté náklady: poštovné na odoslanie tovaru kupujúcemu,poplatok za vrátenie balíka,obalový materiál, administratíva . Zákazníkovi bude odoslaná elektronickou formou a taktiež poštou faktúra (splatnosť 7 dní). Túto je možné zaplatiť na účet predajcu alebo poštovou poukážkou.Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu vopred za tovar (ako aj opätovné poštovné) na účet predajcu. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie týchto obchodných podmienok.

Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.Pri neprevzatí zásielky, teda porušení zmluvy a odmietaním komunikácie sa kupujúci automaticky zaradí na Čiernu listinu zákazníkov. So zákazníkmi umiestenenými na tejto listine odmietame ďalšiu spoluprácu. Ak takýto zákazník uhradí všetky náklady, ktoré musel predavajúci vynaložiť na odoslanie objednávky, tohto kupujúceho z listiny vymažeme. Táto listina nie je verejne prístupná a slúži len na interné nahliadnutie.


4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre účely zaslania tovaru formou internetového obchodu a aj pre účely objednávok na individuálne riešenie je potrebné pracovať aj s vašimi osobnými údajmi . Ich spracovanie podlieha platným zákonom SR o ochrane osobných údajov a používaním našich služieb dávate súhlas s ich spracovaním pre uvedené účely.Kupujúci, pokiaľ ide o fyzickú osobu, je povinný poskytnúť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Pokiaľ ide o právnickú osobu, kupujúci musí uviesť svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.Všetky spomínané údaje sú nevyhnutné pre správny priebeh plnenia obchodného vzťahu.

Používajú sa k vytvoreniu daňových dokladov, distribúcii a všetkých ďalších úkonov nevyhnutných pre spracovanie plnenia medzi kupujúcim a predávajúcim. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho a v žiadnom príprade sa neposkytujú žiadnym tretím subjektom. Výnimku tvoria iba subjekty ako: banka (poskytnutie mena) a doručovateľské firmy (zadanie adresy pre distribúciu tovaru). Ide o jednorazové poskytnutie údajov pre spracovanie objednávky.Všetky momentálne ponúkané formy elektronického bankovníctva (platba tovaru cez internet) sú realizované výhradne na stránkach banky kupujúceho. Predávajúci operuje iba so skutočnosťou o realizácii platby (úspešná alebo neúspešná platba), prípadne poskytnutia čísla účtu pre vrátenia peňazí. Iné skutočnosti ako je prihlasovacie údaje, heslá a pod. sa predávajúci nedozvie.

Pokiaľ si kupujúci praje zrušiť registráciu, informuje o tom predávajúceho mailom. Ten násladne jeho registráciu zruší. V prípade, že sa kupujúci rozhodne vymazať svoju mailovu adresu z rozosielacej databázy, informuje o tom predávajúceho mailom. Následne o vymazaní bude kupujúci upovedomený.

Aktualizovanie svojich údajov môže kupujúci urobiť kedykoľvek po prihlásení sa na svoje konto. Kupujúci pri používaní internetového obchodu www.byheart.sk a fcb byheart súhlasí so zhromažďovaním a používaním údajov o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci poskytuje túto skutočnosť na dobu neurčitú a môže ju kedykoľvek odvolať. Súhlas zaniká v dobe 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s údajmi sú uvedené v zákone.